ქართული ისტორიული კოსტიუმი

ქართული ისტორიული კოსტიუმი
(V-X საუკუნეები)

ავტორი: კიტი მაჩაბელი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

თბილისი 2013