დუშეთის ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა

დუშეთის ურბანული და არქიტექტურული მემკვიდრეობა

ავტორი: მაია მანია
წიგნი წარმოადგენს დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის ფუნდამენტურ კვლევას და ეფუძნება მრავალწლიან საარქივო, წყაროთმოცოდნეობით და საველე კვლევას.
წიგნის მოცულობა – 279 გვ. , 519 ილუსტრაცია, ვრცელი რეზიუმე ინგლისურ ენაზე.

თბილისი 2016