არქიტექტურა და იდენტობა. საეკლესიო მშენებლობა თბილისში 1801-1921 წლებში

არქიტექტურა და იდენტობა. საეკლესიო მშენებლობა თბილისში 1801-1921 წლებში.

შემდგენელი: დ. ხოშტარია; წიგნი მოიცავს 264 გვერდს და 192 ილუსტრაციას.
წიგნი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ორწლიანი კვლევის შედეგია. კვლევა გულისხმობდა მრავალგანზომილებიან მიდგომას საეკლესიო არქიტექტურის ისტორიის საკითხებისადმი, რელიგიის სოციოლოგიისა და იდენტობის კვლევების მეთოდების მოხმობით. წიგნში შესულია 6 ავტორის 11 სამეცნიერო ნარკვევი საკვლევი თემის სხვადასხვა ასპექტებზე.

თბილისი, 2016