სურამელაშვილი მანანა

დაიბადა 1951 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  წლების მანძილზე მუშაობს ძველი ქართული არქიტექტურის ნიმუშების კვლევისა და დაცვის დარგში, ურბანული მემკვიდრეობის შესწავლისა და აღრიცხვა-ფიქსაციის სფეროში.
საქმიანობა  –  არის ICOMOS-ის  საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წევრი;  ასოციაციის “საზოგადოება და კულტურული  მემკვიდრეობა”  დამფუძნებელი და წევრი  –  2005 წლიდან;  მონაწილეობს საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის პროექტებში ქალაქების  –  თბილისის, ბათუმის, თელავის ურბანული მემკვიდრეობის   ინვენტარიზაციის კუთხით; ამჟამად ჩართულია ქ. თბილისისა და ქ. ბათუმის საყრდენ გეგმასთან დაკავშირებულ ხუროთმოძღვრული ძეგლების ინვენტარიზაციის საქმეში.
რჩეული ნაშრომები: 1. ხადა, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983 (თანაავტორი); 2. ლეჩხუმი, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983 (თანაავტორი); 3. ბეთლემის კლდისუბნის არქიტექტურის კვლევის შედეგები, საისტორიო მოამბე, 6, თბ., 2004; 4. XVIII საუკუნის ერთი თბილისური ბანიანი სახლის შესახებ, საისტორიო მოამბე, 7-8, თბ., 2005; 5. XVIII ს-ის კოშკური საცხოვრებელი ბეთლემის კლდისუბანში, საისტორიო  მოამბე, 9, 2006;  6. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში, თბ., 2012 (ი.ელიზბარაშვილთან, ც. ჩაჩხუნაშვილთან და ხ. ჭურღულიასთან ერთად).

 1. ხადა, ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983 (თანაავტორები:  ჯ. გვასალია,  მ. გიორგიძე, ლ. ჭურღულია);
 2. ლეჩხუმი,  ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევი, თბ., 1983, (თანაავტორები:  დ. ბერძენიშვილი,  ი. ბანძელაძე, ლ. ჭურღულია);
 3. გიორგიწმინდა, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვის საზოგადოება, ძეგლის მეგობარი,  #1, თბ.,  1986,  გვ. 6-12;
 4. ოძისის ეკლესიების კვლევისას წამოჭრილ საკითხთა ირგვლივ,  “წელიწდეული”, II, (საქ. ისტორიისა და ძეგლთა დაცვისა და გამოყენების მთავარი სამეცნიერო-საწარმოო სამმართველო),  თბ., 1996, გვ. 65-76;
 5. ძველი თბილისის გადარჩენის პრობლემა XXI საუკუნის მიჯნაზე,  საერთაშორისო სასწავლო კურსი, ხალხური ხუროთმოძღვრების მნიშვნელობა და მისი დაცვის პრობლემები, თბ.,  1997,  გვ. 47-50;
 6. ძველი თბილისის სტიქიურად განვითარებული უბნები – ხალხური შემოქმედების ნაყოფი,   თბ.,  1997,  გვ. 42-46;
 7. ვარძიის დაცვითი ზონის გაფართოების მნიშვნელობისთვის,  წელიწდეული III, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვისა და გამოყენების მთავარი სამეცნიერო-საწარმოო სამმართველო, თბ.,  1997-1998, გვ. 40-44;
 8. ურბანული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხი,  კონფერენციის მასალები-“ძველი თბილისის პრობლემა”, საქართველოს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი,  თბ.,  2001, გვ. 21-24;
 9. ძველი თბილისის პრობლემების ხასიათი ბეთლემის უბნის მაგალითზე,  ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა, ალმანახი “ილიაზდი”, 1/01,  თბ.,  2002, გვ. 6-9;
 10. ბეთლემის კლდისუბნის არქიტექტურის კვლევის შედეგები,  გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს სიძველენი, 6, თბ.,  2004, გვ.196-215;
 11. XVIII საუკუნის ერთი თბილისური ბანიანი სახლის შესახებ,  გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს სიძველენი, 7-8 თბ., 2005, გვ. 326-336;
 12. XVIII საუკუნის კოშკური საცხოვრებელი ბეთლემის კლდისუბანში, გ. ჩუბინაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი,”საქართველოს სიძველენი”, 9, თბ., 2006, გვ. 160-166;
 13. ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სამხატვრო აკადემია, გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრი, “საქართველოს სიძველენი“, 12, თბ.,  2008,  გვ. 256-271 (თანაავტორი: ც. ჩაჩხუნაშვილი);
 14. რაც მუდმივი და განუმეორებელია თბილისში, ურბანული მემკვიდრეობის დაცვა: ძველი თბილისის იდენტობა და სული, კონფერენციის მასალები, 2010 წლის 3-6ივნისი,  თბ.,  2010,  გვ. 68-73;
 15. სიძველის შენარჩუნების ტრადიცია თბილისის ურბანულ მემკვიდრეობაში და დღევანდელი დანაკარგები,  ა. ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ACADEMIA, 2, თბ.,  2011,  გვ.131-145;
 16. არქიტექტურის რესტავრაცია საქართვლოში (ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი), თბ.,  2012;
 17. ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზა, ელექტრონული გამოცემა – კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეგიონული ჟურნალი, 2, თბ., 2013, www.rcchd.icomos.org.ge