საფლავის ძეგლები XVII-XIX საუკუნეების საქართველოში

პროექტის ავტორი და ხელმძღვანელი:
ეკატერინე კვაჭატაძე

რედაქტორი:
სამსონ ლეჟავა

კოლსულტანტი:
ელდარ ნადირაძე

ფოტოგადაღება:
გოგოთურ მისრიაშვილი

თბილისი 2022