მოსე თოიძის შემოქმედება

ავტორები: მარინა მეძმარიაშვილი, მზია ჩიხრაძე.
184გვ., 128 ილუსტრაცია; (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
წიგნი ეძღვნება ქართველი მხატვრის, მოსე თოიძის შემოქმედებას და წარმოდგენილია როგორც ცნობილი, ასევე საზოგადოებისათვის ჯერ ისევ სრულიად უცნობი ნამუშევრებიც და პერიოდულ თუ სხვა ბეჭდურ გამოცემებში გამოქვეყნებული გრაფიკული მასალები.

თბილისი 2016