სემინარი: სოცრეალიზმი, როგორც ფენომენი: ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართების პრობლემა.

5.06.2017 – ა.ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციისა და ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში მომზადდა და წაკითხულ იქნა ინტერდისციპლინური სემინარი: სოცრეალიზმი, როგორც ფენომენი: ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართების პრობლემა. მომხსენებელი – ნ.ციციშვილი