კლდიაშვილი ანა

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  მედიევისტიკა (შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება, კედლის მხატვრობა), წინაქრისტიანული ხანის ხელოვნება.
საქმიანობა  –  თბილისის სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ამავე ფაკულტეტზე კითხულობს ლექციებს: შესავალი ხელოვნების ისტორიაში, მხატვრული ნაწარმოების ანალიზის საფუძვლები, სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის მეთოდები; ხელოვნების ისტორიის  და თეორიის დეპარტამენტის უფროსი; ხელოვნების ისტორიაში სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი.
რჩეული ნაშრომები: 1. ვარძიის მოხატულობის ერთი საკვანძო გამოსახულების შესახებ,  ACADEMIA,  ტ. 6-7, 2006; 2. წიგნები სერიიდან “ხელოვნების ისტორია”: «ძველი ეგვიპტე», თბ., 2000; «საქართველო». ტ. I, (თანაავტორი მ. იზორია) თბ., 2001; 3. ბორჯომის ხეობის ბრინჯაოს დისკოების ფუნქციისათვის,  ACADEMIA,  ტ. II, 2001; 4. ვარძიის პირი ღმრთისა და მისი მიმართება საქტიტორო პორტრეტთან. საქართველოს საპატრიარქო, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2005; 5. წეროს გამოსახულების სიმბოლური მნიშვნელობის შესახებ მტკვარ-არაქსის კულტურაში, საქართველოს სიძველენი, N7-8, 2005; 6. «ხელოვნება», X კლასის სახელმძღვანელო, 2006.

 1. მხატვარი მანანა ბობოხიძე, კატალოგი,  თბ., 1980;
 2. მხატვარ ამირ კაკაბაძის გრაფიკული სერიები,  ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი  IV  საერთაშორიო სიმპოზიუმი, თბ., 1981;
 3. ვარძიის მოხატულობანი, ვარძიის 800 წლისთავისადმი მიძღვნილი გასვლითი კონფერენციის მასალები, ასპინძა 1985;
 4. ვარძიის ანანაურის ეკლესიისა და მიმდებარე დასავლეთის სათავსის მოხატულობათა შედარება, ძეგლის მეგობარი, N3, 1986;
 5. ვარძიის ანანაურის დასავლეთ სათავსის მოხატულობა, სპელეისტიკური კრებული   –   საქართველოს მღვიმეები და გამოქვებულები, N12, 1988;
 6. ვარძიის ანანაურის მოხატულობა, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი  VI  საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 7. მეფედ კურთხევის გამოსახულებანი შუა საუკუნეების ქართულ მონუმენტურ მხატვრობაში, ლიტერატურა და ხელოვნება, 34, 1991;
 8. თანამედროვე ქართული მხატვრობა, ერევანში ქართველ მხატვართა გამოფენის კატალოგი, ერევანი 1996;
 9. საქართველოს თავადაზნაურთა საკრებულოს მხატვართა გამოფენის კატალოგი, თბ., 1996;
 10. მხატვარი გია ბუღაძე, კატალოგი, თბ., 1997;
 11. გია ბუღაძის სერია «საკრალური ტევრი», კატალოგი, თბ., 1997;
 12. ვარძიის ანანაურის ეკლესიის მოხატულობის იკონოგრაფიული პროგრამა (XV საუკუნის II ნახევარი), საერთაშორისო სპელეისტიკური კონფერენციის მასალები, თბ., 1997;
 13. ხელოვნების ნაწარმოების შეფასების კრიტერიუმები და თანამედროვე ბაზარი, თანამედროვე სახვითი ხელოვნებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998;
 14. პალეოლოგოსთა ხანის მონუმენტური მხატვრობის ზოგი სტილური ნიშნის მიმართება თაბორის ნათლის პრობლემასთან ისიხაზმის მოძღვრებაში, თსუ 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1998;
 15. წიგნები სერიიდან “ხელოვნების ისტორია”: «ძველი ეგვიპტე», თბ., 2000; «საქართველო»  (უძველესი დროიდან გვიანბრინჯაოადრერკინის ხანამდე) ტ. I, (თანაავტორი მ. იზორია) თბ., 2001;
 16. მხატვრული ფორმისა და ფუნქციის მომართებისათვის წინაქრისტიანული ხანის ხელოვნებაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, 2001;
 17. ბორჯომის ხეობის ბრინჯაოს დისკოების ფუნქციისათვის,  Academia,  II, 2001;
 18. ვარძიის ქვაბოვანი კომპლექსის ანანაურის ეკლესიის დასავლეთის ეკვდერის მოხატულობის (XIII საუკუნის I ნახევარი) იკონოგრაფიული პროგრამა,  Analecta Iberica,  1,  აღმოსავლეთ და სამხრეთ ევროპის კლდის ძეგლები, თბ., 2001;
 19. ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიის მოხატულობის სისტემის შესახებ, ქართული ხელოვნების ნარკვევები,  II, 2002;
 20. ძველი საბერძნეთი, ხელოვნების ისტორია, თბ., 2003;
 21. ვარძიის პირი ღმრთისა და მისი მიმართება საქტიტორო პორტრეტთან, საქართველოს საპატრიარქო, II საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები,   2005;
 22. წეროს გამოსახულების სიმბოლური მნიშვნელობის შესახებ მტკვარ – არაქსის კულტურაში, საქართველოს სიძველენი,  7-8, 2005;
 23. ვარძიის მოხატულობის ერთი საკვანძო გამოსახულების შესახებ,  Academia,  6-7, 2006;
 24. «ხელოვნება»,  X კლასის სახელმძღვანელო,  2006.