მამაიაშვილი ირინე

დაიბადა 1943 წელს, ქ. თბილისში.
ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო – შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობა.
ძირითადი ნაშრომები: 1. Роспись Табакини (Народная струя в грузинской монументальной живописи позднего средневековья), Тб., 1991; 2. გელათის მთავარი ტაძრის XVI საუკუნის მხატვრობის იკონოგრაფიული პროგრამის თავისებურებანი, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1, 2001; 3. ღვთისმშობლის მიცვალების ტექსტის ილუსტრაციები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი, თბ., 2003; 4. გვიანი შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ზოგიერთი ასპექტი,  თბ., 2004; 5. მელქიზედეკ საყვარელიძის საქტიტორო პორტრეტი (გელათის მთავარი ტაძრის მოხატვის ერთი ეტაპის დათარიღებისთვის), თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა 6, თბ., 2005.

 1. წმ. გიორგის ციკლი სოფ. ტაბაკინის ეკლესიის მოხატულობაში, მაცნე, ისტორიის…, 1979;
 2. ისტორიულ პირთა გამოსახულებანი ტაბაკინის წმ. გიორგის ეკლესიის მოხატულობაში, საბჭოთა ხელოვნება,  N7, 1981;
 3. К вопросу об иконографической программе грузинских росписей позднего средневековья, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1989;
 4. Роспись Табакини (Народная струя в грузинской монументальной живописи позднего средневековья), Тб., 1991;
 5. გელათის მონასტრის ღვთისმშობლის ტაძრის სამხრეთ დასავლეთი ეგვტერის მოხატულობა, თსუ 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 1999;
 6. მეფედედოფლად კურთხევის კომპოზიცია გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთის კარიბჭეში, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომათა კრებული,  N1, თბ., 2000;
 7. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის საკურთხევლის აფსიდის მოხატულობა, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომათა კრებული,  N2, თბ., 2001;
 8. გელათის მთავარი ტაძრის XVI საუკუნის მხატვრობის იკონოგრაფიული პროგრამის თავისებურებანი, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N1, 2001;
 9. პირველსახარების ილუსტრაციათა ციკლი გელათის მონასტრის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის მოხატულობაში, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
 10. ღვთისმშობლის დაუჯდომლის ჰიმნის ილუსტრაციები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის მხატვრობაში, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული,  N3, თბ., 2002;
 11. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ცენტრალური სივრცის XVI საუკუნის მხატვრობა (15571565), ქართული ხელოვნების ნარკვევები, II, თბ., 2002;
 12. გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის საკურთხევლის აფსიდის მოხატულობის კომპოზიციის სტრუქტურა და მხატვრული გადაწყვეტა, საქართველოს სიძველენი, 2, 2002;
 13. XVI ს-ის მხატვრობა გელათის მთავარ ტაძარში (1557-1578), ქართული ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2002;
 14. პოსტბიზანტიური მხატვრობის სტილური ტენდენციების გელათის მთავარი ტაძრის XV საუკუნის II ნახევრის მოხატულობაში, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომათა კრებული,  N4, თბ., 2003;
 15. Portrats historischen Personlichkeiten des 15-16 Jhs in der Muttergotteskirche des Klosters Gelati, Georgica, 2003;
 16. ღვთისმშობლის მიცვალების ტექსტის ილუსტრაციები გელათის მონასტრის მთავარი ტაძრის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი,  N4-5, თბ., 2003;
 17. The North Porch Paintings of the Church of the Virgin in Gelati, 2003;
 18. გვიანი შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ზოგიერთი საკითხი (გელათის ღვთისმშობლის შობის ტაძრის ცენტრალური სივრცის XVI ს-ის მხატვრობა), ქართული ხელოვნების ნარკვევები, III, თბ., 2004;
 19. გვიანი შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური მხატვრობის ზოგიერთი ასპექტი, საერთაშორისო კონფერენცია “რელიგია და საზოგადოება   –   რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში, საქართველოს საპატრიარქო, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერების ფონდი “უდაბნო”, თბ., 2004;
 20. ეროვნული თავისებურებების ნიშნების საკითხის შესახებ გვიანი შუა საუკუნეების ქართულ მონუმენტურ მხატვრობაში, დისციპლინათშორისო რესპუბლიკური კონფერენცია. თბ., 2004;
 21. მელქიზედეკ საყვარელიძის საქტიტორო პორტრეტი (გელათის მთავარი ტაძრის მოხატვის ერთი ეტაპის დათარიღებისთვის), თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, ხელოვნებათმცოდნეობა, 6, თბ., 2005;
 22. დავით აღმაშენებლის პორტრეტი გელათის მთავარი ტაძრის მხატვრობაში. გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები,  N10, 2005.