ხოშტარია გიორგი

ხელოვნების ისტორიკოსი, ცენტრის მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი.    ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   ქართული და დასავლური ახალი და უახლესი დროის სახვითი ხელოვნება (მხატვრობა, ქანდაკება).
საქმიანობა   –   ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პედაგოგი.
რჩეული ნაშრომები: 1. ესთეტიური ოპოზიციის როლი მხატვრული ნაწარმოების წყობაში, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2000; 2. ახალი და უახლესი დროის ქართული სახვითი ხელოვნების პერიოდიზაციის საკითხები, თსუ ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის შრომათა კრებული, 2, 2001;   3. მთლიანობის პრობლემა უახლესი დროის მხატვრობაში,   თსუ   სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2002;   4. დავით გაბაშვილი, თბ., 2000; 5. ნიკო ფიროსმანაშვილის მხატვრული მეთოდი, ჩ, თბ., 2003.

 1. ახალი ქართული მხატვრობის ძირითადი ეტაპები, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თბ., 1977 (თანაავტორი ი. ხუსკივაძე);
 2. ესთეტიური ოპოზიციის როლი მხატვრული ნაწარმოების წყობაში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2000;
 3. დავით გაბაშვილი, თბ., 2000;
 4. ახალი და უახლესი დროის ქართული სახვითი ხელოვნების პერიოდიზაციის საკითხები, თსუ  სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2001;
 5. მხატვრული მთლიანობის ტიპოლოგიის საკითხი თანამედროვე მხატვრობაში,  ქართული  ხელოვნების ნარკვევები, I, თბ., 2001;
 6. მთლიანობის პრობლემა უახლესი დროის მხატვრობაში, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2002;
 7. XX ს-ის 30-50-იანი წლების ქართული მხატვრობის ეტაპობრივი თავისებურებანი, თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2002;
 8. უახლესი დროის მხატვრობის ზოგიერთი თავისებურებანი, თსუ  უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2002;
 9. პიკასოს შემოქმედების ერთ-ერთი სპეციფიკური მხარე, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი 2 (13), თბ., 2002;
 10. აშშ-ს კულტურის სიღრმობრივი გააზრების პრობლემა, ამერიკის შესწავლის საკითხები I, თბ., 2002;
 11. კულტურის ეკოლოგია და დასავლური სამყარო, ამერიკის შესწავლის საკითხები II, თბ., 2003;
 12. ესმა ონიანის შემოქმედება, თბ., 2003;
 13. ნიკო ფიროსმანაშვილის მხატვრული მეთოდი, CD, თბ., 2003;
 14. გ. ჩუბინაშვილი და თბილისის ესთეტიკური იერსახე, ქართული ხელოვნების ნარკვევები, IV, თბ., 2005;
 15. მონუმენტური ქანდაკების პრობლემა თბილისის რამდენიმე ძეგლის მაგალითზე, სპექტრი, N2, თბ., 2006;
 16. «ჩვენ ვართ ფიქრების ხატად გახდომა…», ლიტერატურა და ხელოვნება, N10, 2006.