გაბაშვილი მარიამ

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი
სამეცნიერო კვლევის სფერო  –  წინაქრისტიანული ხანის ქართული ხელოვნება; ადრექრისტიანული ქვაზეკვეთილობა
საქმიანობა –  მიჰყავს სალექციო კურსი: ახლო აღმოსავლეთის კულტურა და ხელოვნება I (პრეისტორიული ხანიდან ისლამამდე), საქართველოს უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა;

ICOM წევრი.

 1. ლითონმქანდაკებლობის ისტორიისათვის წინაქრისტიანულ საქართველოში (ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული საგანძურის კვალდაკვალ). წიგნი-ალბომი, თბილისი, 2019; To the History of Metalworking in Pre-Christian Georgia (Following the Treasure Preserved in Oni Local Lore Museum). Tbilisi, 2019;
 2. უძველესი ზოომორფული მოტივის მხატვრული რემინისცენციები შუა საუკუნეების ქართულ ქვაზეკვეთილობაზე. მასალები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიდან „კულტურა და ხელოვნება თანამედროვეობის კონტექსტში“. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2019;
 3. From Prehistory to Christianity (Following the Footsteps of Archaeological Cultures of Georgia Through the Perspective of Art History), 2018 (წიგნი გადაცემულია დასაბეჭდად);
 4. ზოომორფულ გამოსახულებათა რეტროსპექტივა თრიალეთის პრეისტორიული ხანის პეტროგლიფებიდან. მასალები II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიდან „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მეხსიერება“, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2017;
 5. ქართული ხელოვნება, წგნ. სერიიდან: ჩვენი ღირსებანი, თბ., 2015 (ავტორთა ჯგუფი);
 6. თრიალეთის პეტროგლიფები განადგურების საფრთხის ქვეშ, თბ., 2014 (თანაავტორი); Trialeti Petroglyphs – Under Destruction (co-author M. Gabunia), Heritage Conservation Regional Network Journal, Eastern Partnership Culture Programme, Regional Co-operation for Cultural Heritage Development, №5, Tbilisi, 2014. see: http://rcchd.icomos.org.ge/?l=E&m=4-4&JID=5&AID=40;
 7. საქართველოში აღმოჩენილი ბრინჯაოს ჭვირული ბალთების წარმომავლობის ძიებისათვის, კადმოსი,N5, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2013;In Search of the Origins of the Bronze Openwork Buckles from Georgia, Kadmos, N5, Ilia State University, Tbilisi, 2013;
 8. ზოომორფულ გამოსახულებათა იკონოგრაფიული ტიპის შესახებ, საქართველოს სიძველენი, 14, თბ., 2010;
 9. მხატვრულ-პლასტიკური ტრანსფორმაციის საკითხისათვის გვიანანტიკური ხანის ქართულ ლითონმქანდაკებლობაში, საქართველოს სიძველენი, 12, თბ., 2008;
 10.  ბრინჯაოს ჭვირული ბალთების სემანტიკისათვის, საქართველოს სიძველენი, 9, თბ., 2006 (თანაავტორი);
 11. ბრინჯაოს ორი ჭვირული ბალთის წარმომავლობის განსაზღვრისათვის, საქართველოს სიძველენი, 9, თბ., 2006;
 12. ვერცხლის „ემბლემა“ ვანიდან, საქართველოს სიძველენი, 3, თბ., 2003.