მიხეილ ცალქალამანიძე 90

მიხეილ ცალქალამანიძე 90

ჭედურობა. მინანქარი. ოქრომჭედლობა

წიგნის ავტორი:
სოფიო ჩიტორელიძე

კონსულტანტი:
დარეჯან ჭილაშვილი

რედაქტორი:
მარიამ გაჩეჩილაძე

 

წიგნი მომზადდა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით
საქართველოს მხატვართა კავშირი
არტ ხიდი

თბილისი 2022