არქიტექტურის რეპრეზენტაცია შუა საუკუნეების საქართვეოში

მარიამ დიდებულიძისა და დავით ხოშტარიას საერთო რედაქციით

თბილისი 2022