ყენია მარინე

ხელოვნებათმცოდნე, ცენტრის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი.
სამეცნიერო კვლევის სფერო   –   შუა საუკუნეების ქართული მონუმენტური კედლის მხატვრობა, ურბანული კონსერვაცია.
საქმიანობა   –   თბილისის სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი, მიჰყავს სვანური ფერწერული სკოლის კურსი და შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნების ისტორიის კურსი   –   2005 წლიდან; ICOMOS  International წევრი – საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენელი.
რჩეული ნაშრომები: 1. ანსამბლის საერთო გადაწყვეტის ზოგი თავისებურება სვანეთის მოხატულობებში, ლიტერატურა და ხელოვნება, N1-2, 1997; 2. სამეფო პორტრეტი იენაშის იანის ეკლესიის მოხატულობაში, საქართველოს სიძველენი, N2, 2002; 3. სიტყვისა და გამოსახულების მიმართების საკითხისათვის ქართულ მოხატულობებში (იფრარის მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი, N4-5, 2003; 4. General Concept of the 12th and 14th Century Murals in Upper Svaneti (Georgia), ΛΑΜΠΗΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, ტ. 1, ათენი, 2003;  5. კიდევ ერთხელ ზემო კრიხის მოხატულობის პროგრამის გამო, საქართველოს სიძველენი, N6, 2005; 6. გამოსახვის ხერხები საქართველოს ადრეულ მოხატულობებში (ლაღამის ქვედა ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძველენი,  N9, 2006; 7.ზემო სვანეთი  –  შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა, 2010.

 1. ლაღამის მაცხოვრის ეკლესიის უძველესი მხატვრობა, მაცნე,  N1, 1986;
 2. ზემო სვანეთის XIV ს-ის მოხატულობათა საერთო იდეურ-კომპოზი­ციური გა­დაწყვეტა, ქართული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სიმპო­ზი­უ­მი, თბ., 1989;
 3. ესქატოლოგიური მოტივების შესახებ XIV საუკუნის საქართველოს სულიერ ცხოვრებაში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N2, 1990;
 4. საქტიტორო პორტრეტი ზემო სვანეთის მხატვრობაში, ხელოვნება,  N7, 1991;
 5. ანსამბლის საერთო გადაწყვეტის ზოგი თავისებურება სვანეთის მოხა­ტულობებში, ლიტერატურა და ხელოვნება,  N1-2, 1997;
 6. ადრეული ტრადიცია XII საუკუნის სვანეთის მოხატულობებში, ძეგლის მეგობარი,  N1, 1997;
 7. XIII ს-ის მოხატულობანი ქვემო სვანეთში, გ. ალიბეგაშვილის სხოვნი­სადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 1999;
 8. სამეფო პორტრეტი იენაშის იანის ეკლესიის მოხატულობაში,  საქართვე­ლოს სიძველენი,  N2, 2002;
 9. სიტყვისა და გამოსახულების მიმართების საკითხისათვის ქარ­თულ მოხა­ტულობებში (იფარარის მხატვრობის მაგალითზე), საქართველოს სიძვე­ლენი, 4-5, 2003;
 10. General Concept of the 12th and 14th Century Murals in Upper Svaneti (Georgia), ΛΑΜΠΗΔΏΝ, დ. მურიკის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებუ­ლი, ტ. 1, ათენი,  2003;
 11. უშგულის მაგალითი, საერთაშორისო კონფერენცია: მსოფლიო მემკვიდრეო­ბის მდგრადი განვითარების მართვა – ზოგადსაკაცობ­რიო და ადგილობრივი ღირებულებების დაკავშირება, ამსტერდამი, 2003;
 12. ადრეული და განვითარებული შუა საუკუნეების მოხატულობების საერთო იდეური გადაწყვეტის ერთი ტენდენცია, ქართული ხელოვნების ნარკვევე­ბი, III, თბ., 2004;
 13. კიდევ ერთხელ ზემო კრიხის მოხატულობის პროგრამის გამო, საქართ­ველოს სიძველენი,  6, თბ., 2005;
 14. ლაღამის მაცხოვრის ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობა: ბოლოდროინ­დელი აღმოჩენები, საქართველოს სიძველენი,  7-8, თბ., 2005;
 15. გამოსახვის ხერხები საქართველოს ადრეულ მოხატულობებში (ლა­­ღა­მის ქვედა ეკლესიის თავდაპირველი მხატვრობის მაგა­ლითზე), საქართველოს სიძველენი,  9,  თბ., 2006;
 16. ზემო სვანეთი  –  შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა, 2010.